Beskrivelse av vervene

Arbeidsutvalget (AU) 

 

Studenttinget skal ha eit arbeidsutval (AU) samansett av ein leiar og seks øvrige medlemar. Av dei øvrige medlema skal eitt verte internkonstituert som leiar sin avløysar.

 

Arbeidsutvalet er det overordna organet mellom studenttingsmøta og skal iverksetja vedtak fatta av Studenttinget. Arbeidsutvalet sitt ansvar er utdjupa i eige mandat for arbeidsutvalet.

 

Som medlem av arbeidsutvalget blir du frikjøpt fra studiene for en periode som løper fra 1. juli 2017 – 31. juli 2018. Du mottar honarar tilsvarende den prosenten vervet er frikjøpt. For fem av AUs medlemmer er dette 100%, de to andre er henholdsvis 20% i nord og 30% i sør.

 

Arbeidsutvalgets mandat:

 • AU innstiller til vedtak på saker til STVL der saken er kommet innen tidsfristen.
 • STVL er oppdragsgiver for AU som jobber på vegne av og for STVL.
 • AU skal implementere politikk og iverksette vedtak fattet av STVL og handle i tråd med gjeldende styringsdokumenter.
 • AU skal forvalte STVL sin økonomi og ressurser på en forsvarlig måte.
 • AU er forpliktet til å enhver tid: holde seg oppdatert på aktuelle saker, og videreformidle informasjon til resten av AU, selv om dette ikke tilhører eget ansvarsområde.
 • AU skal sørge for kontinuerlig informasjonsflyt til STVL, og inkludere STVL i alle saker.
 • AU skal profilere STVL og være Studenttingets ansikt utad til studentene.
 • AU skal sørge for kontinuerlig informasjonsflyt til studentene og aktuelle parter på vegne av STVL.
 • AU skal opptre inkluderende, ta imot, veilede, hjelpe, lytte til studenter som de kommer i kontakt med og ha en åpen dør-politikk.
 • AU skal bidra i rekrutteringsprosessen og promotere alle valg
 • AU skal som hovedregel bringe høringer videre til STVL. I saker der gjeldende politikk er dekkende eller AU anser det som hensiktsmessig kan AU sende høringssvar på vegne av STVL. Disse høringssvarene skal ettergodkjennes.
 • AU skal tilrettelegge for samarbeid med og mellom ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger, studentråd, studentforening osv.
 • AU skal se til at eksisterende styrer, råd og utvalg (SRU), samt relevante arbeidsgrupper ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har studentrepresentanter.
 • AU skal følge opp og bistå studentrepresentanter i SRU, samt sørge for at representanter i SRU er kjent med STVL sin vedtatte politikk.
 • AU har det sosiale ansvaret i STVL og skal dermed sørge for trivsel og sosialt samhold. AU har i denne sammenheng også ansvar for å jevnlig holde møter med de tillitsvalgte.
 • AU har ansvaret for å sørge for en tilfredsstillende overlapp, samt opplæring. AU blir oppfordret til å skrive et notat med erfaringene AU har gjort seg i løpet av valgperioden og formidle dette til det nye AU.

 


Læringsmiljøutvalget (LMU)

https://www.hvl.no/om/utval/lmu/

 

Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt organ, hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler §4.3.

 

Som studentrepresentant i styrer, råd og utvalg (SRU), valgt av Studenttinget gjelder følgende mandat:

 • Representanter i styrer, råd og utvalg har møteplikt i organet og skal:
  • Stille forberedt til møter og delta på eventuelle formøter.
  • Orientere AU om pågående saker.
  • Sikre at studentperspektivet er ivaretatt i organet.
  • Skal sette seg inn i STVL sin vedtatte politikk på området.

 

 • 4-3.Læringsmiljø
(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.

 

(2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for

 

a) at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives.

 

b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet.

 

c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige.

 

d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås.

 

e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges.

 

f) at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse.

 

g) at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen.

 

h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn.

 

i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet.

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

 

(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.

 

(5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

 

(6) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd overholdes. Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn og tvangsmidler mv. gjelder tilsvarende så langt det passer. Departementet kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler for å fremme overholdelse av denne paragraf.

 


Skikkanemnda

https://www.hvl.no/om/utval/skikkavurderingsnemnd/

 

Skikkethetsnemda har som ansvar å behandle tvilsmeldinger som sendes inn fra øvingslærere, studenter, faglig tilsatte og administrativt ansatte. Vervets omfang vil derfor være avhengig av hvor mange skikkethetssaker som forekommer i løpet av perioden du er valgt for.

 

Som studentrepresentant i styrer, råd og utvalg (SRU), valgt av Studenttinget gjelder følgende mandat:

 • Representanter i styrer, råd og utvalg har møteplikt i organet og skal:
  • Stille forberedt til møter og delta på eventuelle formøter.
  • Orientere AU om pågående saker.
  • Sikre at studentperspektivet er ivaretatt i organet.
  • Skal sette seg inn i STVL sin vedtatte politikk på området.

 

Skikkethetsnemdens oppgaver:

 • Institusjonsansvarleg skal handsame tvilsmeldingar som kjem frå øvingslærarar, fagtilsette, studentar og administrative tilsette.
 • Institusjonsansvarleg skal legge fram skikkavurderingssaker for Skikkavurderingsnemnda.
 • Institusjonsansvarleg skal gi opplæring for tilsette slik at dei får tilstrekkeleg kunnskap til å kunne gjennomføre løpande skikkavurdering av studentane.
 • Institusjonsansvarleg skal bidra til at studentane får informasjon om skikkavurdering.
 • Institusjonsansvarleg skal sørge for at plan for utvida oppfølging og rettleiing blir gjennomført.
 • Institusjonsansvarleg har ansvar for vurderinga av resultetet av den utvida rettleiinga og oppfølginga.

 


Klagenemnda

https://www.hvl.no/om/utval/klagenemnd/

 

Klagenemda er et lovpålagt organ, hjemlet i lov om universitet og høgskoler §5.1.

 

Klagenemda har en oppsatt møteplan, men omfanget av vervet avhenger av hvor mange saker som forekommer i løpet av perioden du er valgt for.

 

Som studentrepresentant i styrer, råd og utvalg (SRU), valgt av Studenttinget gjelder følgende mandat:

 • Representanter i styrer, råd og utvalg har møteplikt i organet og skal:
  • Stille forberedt til møter og delta på eventuelle formøter.
  • Orientere AU om pågående saker.
  • Sikre at studentperspektivet er ivaretatt i organet.
  • Skal sette seg inn i STVL sin vedtatte politikk på området.

 

Klagenemnda behandlar følgjande saker:

 • Saker som omhandlar fusk og forsøk på fusk jamfør Universitets- og høgskulelova og forskrift om studium og eksamen ved HVL .
 • Skikkasaker etter innstilling frå Skikkavurderingsnemnda ved HVL
 • Saker gjeldande merknad på politiattest jamfør Universitets- og høgskulelova og forskrift om studium og eksamen ved HVL .
 • Klagesaker som gjeld reglane om klage i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.d) ved HVL.
 • Klager over enkeltvedtak, som til dømes klage på formelle feil under eksamen, avslag om opptak (til utdanningar som ikkje inngår i Samordna opptak), vurdering av realkompetanse.
 • Klager i samband med val av representantar og ombod ved HVL.

 

Klagenemnda kan prøve alle sider av saka. Nemnda er vedtaksfør når leiar eller vara for leiar og to andre medlemmer er til stades.

 

Vedtak i saker som medfører utestenging og bortvising grunna klanderverdig oppførsel, fusk eller forsøk på fusk, merknad på politiattest eller som følgje av skikkavurdering skal treffast med minst to tredjedels fleirtal.

 


Høgskolestyret

https://www.hvl.no/om/styret/

 

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

 

Høgskulestyret skal sitje fram til 31. juli 2019*. Arvid Hallén er ekstern styreleiar. Styret har totalt 13 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisings-/forskingsstillingar (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, tre studentar og fem eksterne (inklusive ekstern styreleiar). I tillegg kjem to TAP-representantar med observatørstatus. Observatørane har talerett, men ikkje stemmerett.

 

*Studenttinget velger tre styremedlemmer for en periode på ett studieår i motsetning til resten av styret som velges for fire år.

 

Høgskolestyret møtes omtrent én gang per måned og det må påberegnes forberedelsestid, da sakspapirene ofte er omfattende.


Regionrådene

 

Regionrådet er et underordnet organ som tilhører Studenttinget, og har ansvar for å implementere og arbeide med saker vedtatt i Studenttinget i sin region.

 

Regionrådet ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet lokalt og er et lokalt arbeidsorgan som samler regioner med mer enn èn campus.

 

Regionsrådet møtes minimum 3 ganger i semesteret og kan selv invitere observatører, etter behov og ønske i deres møter. I sør og nord fordeler semesteravgift i sin region i et utvidet regionmøte i regi av Velferdstinget (VT), hvor to representanter fra hvert av regionens studentråd er innstillende organ.

 

Regionrådet skal ikke ved noen omstendigheter gå på akkord med vedtak i Studenttinget.

 

Regionrådet kan bidra til rekrutteringsarbeid av studentrepresentanter til Studenttinget, og valg i Studenttinget.

 

Regionrådet skal arbeide parallelt med lokalt arbeid i region og sentrale saker til Studenttinget, og dermed sikre implementering, kontinuitet, og gjennomslag lokalt og sentralt.

 

Regionrådet kan arbeide med saker knyttet til lokal gjennomføring av fadderuken.

 

Regionrådet skal fungere som den lokale kontaktflaten til studentene og har ansvar for å oppnevne studentrepresentanter for midlertidige arbeidsgrupper som kùn gjelder den respektive region.

 

Regionrådet har tilknytning til en organisasjonskonsulent. Disse samarbeider på tvers om å være støtteapparat for Regionrådene, AU og Studenttinget.

 

Regionrådet har ingen leder.

 

Fondsstyret

 

Fondsstyret består av fem medlemmer. Disse fem medlemmene skal velges av studenttinget. Fondsstyret velges ved konstituerende møte i Studenttinget. AU‐medlemmet fungerer som fondsstyrets sekretær med ansvar for saksforberedelse, protokollføring, arkivering og kontakt med søkerorganisasjoner.

 

Fondsstyret står ansvarlig for midlene avsatt til dette formålet i budsjett og skal fremlegge budsjett for året til ST‐2 og regnskap for endt år til konstituerende møte. Protokoll over behandlede søknader skal sendes til arbeidsutvalget, organisasjonskonsulenter og Kontrollkomiteen i Studenttinget etter møter er avholdt.

Sondre Riisøen

Hva stiller du til

Høgskolestyret

Hvor studerer du

Bergen

Relevant erfaring

Selv om jeg etter hvert har trappet noe ned på engasjement med mål om å fokusere på styret i forbindelse med fusjon, kan jeg vise til godt over 30 tillitsverv på gamle HiB eller nye HVL. Her har jeg listet opp de jeg mener de som er relevante i denne sammenhengen:

Styreverv
2017                         Styrerepresentant HVL
2016                         Styrerepresentant Interimsstyret HVL
2016                         Styrerepresentant HiB
2015-2015               Styrerepresentant HiB

Sentrale verv høgskolen
2016                         Medlem HiB-delegasjon, etatsstyringsmøte
2016                         Medlem HiB-delegasjon, akkreditering av ny PHD
2015/2014               Studiekvalitetsutvalget HiB
2015/2014               Studentrepresentant klagenemda HiB
2015/2016               Medlem utdanningskonferansen

Sentrale verv på avdelingsnivå
2014                         Studentrådsleder AIØ
2015                         Studentrepresentant, strategiutvalg AIØ

Tillitsverv politiske studentorganisasjoner
2017                         STVL representant
2017                         Representant Velferdstinget
2016                         SP-HiB representant
2016                         Representant Velferdstinget
2015                         SP-HiB representant
2015                         Budsjettkomiteen Velferdstinget
2014                         1. Vara SPHIB (stilte på alle møter)

Tillitsverv studentorganisasjoner
2015                         Formand BTS (trakk meg før fullført periode)
2015                         Leder Linjeforeningen for bygg og landmåling
2014                         Arkivar BTS
2014                         Leder Regulatoren BTS
2014                         Økonomiansvarlig linjeforeningen for bygg og landmåling

Klassenivå:
2016/2017              Fagutvalgsrepresentant Innovasjon og entreprenørskap
2016/2017              Klassetillitsvalgt Innovasjon og entreprenørskap
2013                        Klassetillitsvalgt Bygningsingeniør
2015, 2016             Klassetillitsvalgt Bygningsingeniør

Andre
2015-                        Prosjektleder Ent3r          (20% ansatt som førstekonsulent)
2017                         Landsmøtedelegat NSO
2016                         Landsmøtedelegat NSO
2014                         Landsmøtedelegat NSO
2013                         Radiovert Studentradioen i Bergen

Hvorfor skal folk stemme på deg?

Hei Studentting, og eventuelt andre som har gravd seg ned i sakspapirer!

Jeg mener at jeg innehar alle de egenskapene som skal til for å gjøre en god jobb i høgskolestyret det neste året. Høgskolestyret er et unikt verv i den forstand at man ikke utelukkende arbeider for at studentene skal få det bedre, men at hele høgskolen skal utvikle seg på en slik måte at rammene for alle interessenter blir bedre. Jeg vil prøve å liste opp de kvalitetene jeg mener jeg har som gjør at jeg vil gjøre en god jobb i dette vervet og så vil jeg skrive litt om hva som er viktig for meg i høgskolestyret fremover.

Jeg kan melde – La meg begynne med å si at jeg mener det er viktig at representantene i høgskolestyret kan presentere sine synspunkt, sette agenda og melde hardt. Høgskolestyret kan være en krevende arena for de fleste, og det er ikke alltid enkelt å diskutere med folk som har vært i sektoren et helt yrkesliv. Jeg er ikke redd for å si mine meninger, og jeg er heller ikke redd for å stå for saker som er viktig for en interessegruppe, for eksempel studentene, selv om resten av styret ikke nødvendigvis deler dette synspunktet. Jeg mener også at jeg etter mange år i studentpolitikken vet hvordan jeg skal få folk med meg både i og utenfor møtene.

Jeg kan økonomi – Jeg har mer en 180 studiepoeng i økonomi gjennom mitt masterstudie, og gjennom et deltidsstudie i økonomi. Høgskolen omsetter for mer enn 1,6 milliarder kroner. All den tid det er økonomien som ofte styrer de reelle prioriteringene i organisasjonen, mener jeg at min økonomibakgrunn og nåværende studie med økonomifag gjør meg godt rustet til å utøve styrevervet på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, og ikke minst gir meg et godt grunnlag for diskusjoner i styrerommet. Jeg har også flere  studiepoeng i organisasjonsfag, som er spesielt nyttig nyttig nå i fusjonsprosessen og oppbyggingen av den nye organisasjonen.

Jeg har tillitt – Jeg har mer en 30 tillitsverv på høgskolen bak meg. Jeg har etter hvert et ganske stort og bredt nettverk på høgskolen som gjør at jeg får med meg hva som skjer både foran og bak sceneteppet. Jeg har tidligere blitt bedt om å representere HiB- og HVL-styret ved forskjellige anledninger, og opplever selv at jeg har tillit fra de andre styremedlemmene, slik at jeg kan ta opp og diskutere saker med dem også utenfor møtene.

Jeg kan representere studentene – Med lang og bred erfaring fra studentpolitikken, har jeg tilegnet meg de evner som skal til for å fremme saker på en god måte, melde hardt der det trengs, og manøvrere og sette agenda for å få gjennomslag. Det betyr også at jeg stort sett har et klart bilde av hvordan studentene stiller seg til ulike saker, noe som gjør at jeg alltid har studentperspektivet i bakhodet.

Jeg kjenner høgskolen og fusjonen – Jeg kjenner alle nivåer av høgskolen etter å ha arbeidet på alle nivåer på høgskolen (gamle HiB). Videre har jeg vært med i fusjonsprosessen fra dag en, og kjenner derfor intensjonen og løftene som har blitt gitt underveis i prosessen. Dette gir meg en unik innsikt i de prosessene som foregår, og er noe jeg bruker nesten hvert styremøte.

Jeg kan lobbyere – Som representant i høgskolestyret foregår det mye, også utenfor møtene. Som styrerepresentant treffer man mange mennesker som har mye å si for driften av høgskolen. Jeg mener selv at jeg er ganske god på å bruke både formelle og uformelle arenaer til å ta opp små og store saker, og å så frø i saker som jeg vet det skal arbeides med.

Hva vil jeg arbeide for?
I høgskolestyret er det slik at man må ta stilling til å ta stilling til og behandle veldig mange forskjellige saker. Noe av det jeg er mest opptatt av er at vi skal ta fornuftige og langsiktige avgjørelser, men det er neppe særlig unikt. Derfor har jeg skrevet litt om de sakene jeg spesielt opptatt av å arbeide med

Utdanning først
Det kommer ganske godt fram at en av de sterkeste motivasjonene bak en fusjonert høgskole er en målsetning om å på sikt oppnå universitetsstatus. Dette er en ambisjon som jeg oppfatter at de fleste studentene på HiB støtter oppunder, meg selv inkludert. Men, jeg vil være en klar og tydelig stemme for at denne ambisjonen ikke skal gå på bekostning av den kulturen og de prioriteringene studentene er vant til. Forskning er viktig, men den nye Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal alltid sette utdanning først, og vi skal fortsatt drive med den profesjonsnære og praksisrelaterte undervisningen vi er gode på.

Økonomisk gevinst av gjennomstrømningstiltak
Fra og med 2017 er det blitt nye spilleregler for hvordan utdanning finansieres av Kunnskapsdepartementet. De nye insentivene kommer blant annet med følgende mål (sakset fra kunnskapsdepartementet):

”Indikatoren skal gi insentiv til tettere oppfølging av studentene og økt gjennomføring. Samlet skal indikatorene for studiepoeng og kandidater stimulere institusjonene til god dimensjonering av antallet studieplasser og høyere kvalitet. Slik skal de bidra til at flere gjennomfører og at de gjør det innen rimelig tid.”

Jeg arbeider med, og ønsker å fortsette med å arbeide med at vi skal tilpasse oss disse nye rammebetingelsene. Jeg er veldig opptatt av at HVL framover skal satse enda mer på gjennomstrømningstiltak og under det studenttrivsel og studentmedvirkning. Ikke bare fordi det er det riktige å gjøre, men fordi jeg tror at det er den beste måten å sikre økonomien vår i årene som kommer.

Dersom jeg blir valgt, lover jeg to ting:

1. Det skal ikke være mulig å ta en avgjørelse i styret i HVL uten at studentenes synspunkter og meninger er tatt i betraktning.

2. Jeg vil etter beste evne, og i den grad jeg kan uten at det går utover egen integritet, ta med meg alle innspill som kommer i, rundt og utenfor møter i Studenttinget i mitt arbeid som styremedlem.

Noe annet

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe i forbindelse med mitt kandidatur eller høgskolestyret generelt blir jeg veldig glad om du tar kontakt med meg på 911 79 327 eller sondre.riisoen@gmail.com.

Kjersti Hatlestad

Hva stiller du til

Arbeidsutvalget Medlem

Hvor ønsker du å jobbe

Bergen

Hvor studerer du

Bergen

Relevant erfaring

Jeg har vært klassens tillitsvalgt, Nestleder for Studentrådet ved avdeling for Helse- og Sosial campus Bergen, sittet i Studiekvalitetsutvalget, vært med i Fusjonskomiteen og vært representant i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, og deretter representant i Studenttinget.

Hvorfor skal folk stemme på deg?

Du bør stemme på meg først og fremst fordi jeg virkelig brenner for at studenter får en god utdanning, med alt det innebærer. For meg er studiekvalitet og studentvelferd tett knyttet sammen, og begge deler er veldig viktig. Studiekvaliteten innebærer mer enn at en foreleser er flink i faget sitt, og studiemiljøet er mer enn klasserommet. For at studentene skal bli så gode profesjonsutøvere som mulig, så er det viktig at Høgskolen legger alle forholdene til rette. Dette betyr at vi må våge å se på helheten. Jeg har lenge vært engasjert i studiemiljø og studentenes psykiske og sosiale helse. Hvis jeg skal trekke frem noe jeg brenner mer for enn noe annet må det bli at studentene opplever å mestre studiehverdagen, at skolen tilrettelegger for de som trenger det, og at alle kan finne en plass hvor de føler tilhørighet.

Jeg har stor tro på at jeg kan bidra positivt inn i et arbeidsutvalg. Som person er jeg veldig glad i å jobbe i team, og jeg liker å både få og gi tilbakemeldinger. Konstruktiv kritikk kan bidra til at både organisasjon og personer vokser, og jeg tror Studenttinget vil ha nytte av at et medlem i arbeidsutvalget ikke er redd for tilbakemeldinger. Akkurat nå holder jeg på å skrive Bacheloren min i Vernepleie, og igjennom studiet har jeg fått utvikle meg innenfor kommunikasjon, samarbeid, veiledning, problemløsing og mye, mye mer. Jeg har fått tilbakemeldinger på at jeg er en person som ikke er redd for å ta i et tak, og at jeg er flink til å ta ansvar.

Igjennom mange år på Høgskolen har jeg erfart at det nytter å si ifra. Hvis en våger å bruke stemmen sin i riktige arenaer, så blir man hørt, og hvis en ordlegger seg godt, så vil man bli forstått. Jeg har veldig stor tro på at kommunikasjon og forståelse kan bringe folk sammen, og når man står samlet og jobber mot et felles mål, så vil man oppnå fantastiske ting. Studentene ved Høgskulen på Vestlandet fortjener at noen virkelig kjemper for dem.

Det er ingenting som gir meg et større kick enn å få gjennomslag i studentpolitikken, og jeg vil jobbe knallhardt for at studentenes stemme blir hørt, at våre behov blir sett, og at studentene får den beste studiesituasjonen som overhode mulig! Jeg tror Studenttinget har et spennende år foran seg, og jeg håper at dere gir meg tillit til å være en del av det.

Noe annet

Jeg oppfordrer alle som lurer på noe eller som ønsker å finne ut mer om meg til å stille spørsmål. Jeg lover at jeg ikke skal bite 😉

Jonas Oliver Hui Dahl

Hva stiller du til

Arbeidsutvalget Leder

Hvor ønsker du å jobbe

Bergen

Hvor studerer du

Bergen

Relevant erfaring

Her har jeg valgt å ta med noe av min erfaring som jeg mener har vært sentral for meg som person.

Ledererfaring
2017                            Fadderkoordinator                   HVL
2016                            Nestkommanderende              Nordnæs Bataillon
V2015                         Leder                                           Elevaksjonen Knarvik Vgs.
2014/2015                  Leder                                           Turkomité, osloturen, Nordnæs Bataillon
2014/2015                  Organisatorisk leder                Elevrådet, Knarvik Vgs.
2012/2013                  Leder                                           Juleballkomitéen, Knarvik Vgs.

Høgskoleerfaring
2017                            Representant                            STHVL
V2017                         Studentambassadør                HVL
2016/2017                  Medlem                                      Fusjonskomitéen
2016                            Styremedlem                            Studentrådsstyret avdeling for                                                                                              ingeniør- og økonomifag. HiB
2016                            Styremedlem                            Fadderstyret HiB
2016                            Medlem                                     Studiekvalitetsutvalget, avdeling                                                                                           for ingeniør og økonomi fag HiB
H2016                         Representant                            SP-HiB
V2016                          Første vara                               SP- HiB
V2016                          Studentambassadør               HiB

Annen erfaring
2011-dd.                      Danselærer                             Rock n Rolf Danseskole
2016-dd.                      Resepsjonist                            Rock n Rolf Danseskole
2014-2016                    Rådsmedlem                          Nordnæs Bataillon
H2015                          Klassetillitsvalgt                     HiB
2011-2015                    Tømrerlærling                       Reigstad og Miljeteig                                                                                                               byggmesterforretning
2012/2013                    Styremedlem                          Elevrådsstyret, Knarvik Vgs.
2011/2012                    Klassetillitsvalgt                     Knarvik Vgs.

Hvorfor skal folk stemme på deg?

Muligheten til å kunne arbeide som tillitsvalgt på fulltid ser jeg på som en lærerik, givende og krevende oppgave. Mitt mål er å fortsette byggingen av et solid Studentting. Jeg ønsker å bidra med energi, hardt arbeid og samarbeid.

Som leder er jeg inkluderende, pålitelig og ansvarsfull. Samarbeid er det jeg trives best med. Gjennom organisasjonsutvikling vil jeg få mulighet til å bruke mine egenskaper og samarbeidsvilje til å bygge Studenttinget sammen med dere.

I studieåret som kommer står fusjon fremdeles på timeplanen, både for høgskolen og Studenttinget. Dette åpner for store påvirkningsmuligheter overfor høgskolen sentralt. Personlig mener jeg at dette åpner for en ekstra stor påvirkningsmulighet til fordel for oss studenter. Jeg ønsker som leder å benytte denne muligheten gjennom å tilrettelegge for Studenttinget og koordinere arbeidsutvalget.

Fusjon handler om sammensmeltning. Jeg har liten tro på et Studentting som bare jobber sentralt. Derfor må støtte, politikk og rekruttering komme fra studentene selv. Dette er noe som må skje lokalt der studentene er. Jeg mener at arbeidsutvalget skal utvikles slik at det både arbeider sentralt og lokalt. Slagkraft kommer fra oppslutning, oppslutning kommer fra samarbeid.

Min viktigste politiske hjertesak er psykisk helse. For at Studenttinget skal kunne hjelpe studenter må studentene først og fremst føle seg komfortabel med å gå på Høgskolen. Små og store resolusjoner og handlinger som tilrettelegger for dette er viktig selv når fusjonsvinden blåser som sterkest.

Jeg har engasjementet og motivasjonen, nå ber jeg om Studenttingets tillit til å få utvikle organisasjonen og politikken sammen med dere det neste året.

Bjørn-André Bekkevold

Hva stiller du til

Arbeidsutvalget Medlem

Hvor studerer du

Haugesund

Hvor ønsker du å jobbe

Haugesund

Relevant erfaring

Representant i Studentparlamentet ved HSH 2016/2017
Representant i Studenttinget ved HVL 2017
Representant FoUU-rådet ATØM v/ Campus Haugesund

Hvorfor skal folk stemme på deg?

Hei!
Jeg stiller til arbeidsutvalget til vårt kjære studentting med grunnlag i erfaring, men først og fremst motivasjon. Dette er en jobb jeg gleder meg til å begi meg ut på, da jeg har etter ett år i studentpolitikken fattet stor interesse for dette. Når jeg startet som en fersking i studentpolitikken med verv i det gamle Studentparlamentet ved HSH hadde jeg aldri tidligere sittet i noe politisk verv, dette var med andre ord veldig nytt for meg. Jeg følte fort at dette var noe jeg syntes var spennende, og ekstremt lærerikt. Jeg har siden involvert meg så godt jeg kan, med et ønske om å lære og jobbe for studentene. Etter det foregående året føler jeg meg klar for å jobbe for studentene på en mer aktiv basis.
Jeg ønsker å stille til 30% i Arbeidsutvalget for region sør, og føler jeg har mye å bidra med her. Om noen skulle ha noen spørsmål, håper jeg dere tar kontakt!

Jan Erik Vatland

Hva stiller du til

Læringsmiljøutvalget

Relevant erfaring

Avdelings tillitsvalgt Andøya flystasjon 14
Studentrådsleder Stord 16/17
Parlamentsmedlem HSH høsten 16
Lokalt læringsmiljøutvalget HSH 2016
Vara i læringsmiljøutvalget HVL våren 2017
FOU avdeling for lærer og kulturfag 16/17
M.fl

Hvorfor skal folk stemme på deg?

Læringsmiljøutvalget er et utvalget er en av de viktigste arenaene for oss studenter når det kommer til det fysiske og psykososiale læringsmiljøet på skolen. Jeg har gode erfaringer og mener jeg taler studentenes sak på en god og tydelig måte. Jeg mener også kontinuitet er viktig og vet at jeg kan stille både for kommende ved dette og neste valg. Læringsmiljøet på skolen er noe jeg anser som svært viktig for studiekvaliteten. Jeg deltok på det første møtet i Sogndal og vil gjerne jobbe videre med de sakene vi diskuterte der.

Noe annet